LUSCE E CCULURE

Štè scamba, ngun’anźidde cade angóra;
lu sólu, rét’a nnùvela, štè spìa,
quanne ‘n giélu n’arche se culóra:
cumm’ì bbellu! A mmè pare na mascìa.

So’ sette li culure ca ddà štóne…,
e ppàrlune de tè, …l’amore mìa!
Cumme fiamma ì rrossa štà passióne
ca pe ttè tegne sembe, notte e ddìa.

Da lundane se véte l’arancióne,
cumm’a llù béne ca nu ne vulìme;
ma po’ tu vuè štà sembe a nnù candóne:
“A ll’ande na lli mborta ciò cca sime”.

Giallu percè tu lusce ccùmm’a ll’óre;
tu valu quande pise: m’ì rialate
do criatùre, rengràźźie llu Segnore,
…llu scópe de štà vita m’ì criate.

Cumm’a llu verde tu me dè speranźa
ca po av’a jèsse megghje l’ande giurne;
me dè pure curagge, cu lla crianźa:
pe mmè sì ppane assute da lu furne.

Azzurra, cumm’a cciélu de matina,
sinde cchiara, sengéra e llumenósa;
cumm’a llu blu de basce a lla marina,
pe mmè tu sì prefonda e ggedeźźiósa.

Vióla devende e ll’aria a mmè me manga
senźa vederte cchjù de na scernata.
Me cuscetiesce pure ca vè štanga.
Oh mmàr’a mmè ce i’ na tt’ér’acchjàta!

E qquànne po cudd’arche scumbarisce
e llu sólu štà terra allumenescia,
de lùsce vianga tu me mbatevisce:
…felisce, cusse córe se ne prescia.

LUCE E COLORI

Spiove, qualche gocciolina cade ancora;
il sole, dietro una nuvola, sta spiando,
quando in cielo un arco si colora:
tanto è bello che mi sembra una magia.

Sette sono i colori che là stanno…,
e mi parlano di te, amore mio!
Come fiamma è rossa questa passione
che per te ho sempre, notte e giorno.

Da lontano si vede l’arancione,
come il bene che ci vogliamo;
ma tu vuoi stare sempre in un cantuccio:
“Agli altri non interessa ciò che noi siamo”.

Giallo perché sei come l’oro;
tu vali quanto pesi: mi hai regalato
due creature, grazie a Dio,
e lo scopo di questa vita mi hai creato.

Come il verde tu mi dai speranza
che debba essere migliore il nuovo giorno;
e mi dai coraggio, con tanta creanza:
per me sei come il pane appena sfornato.

Azzurra, come il cielo di mattina,
sei chiara, sincera e luminosa;
come il blu del mare
per me tu sei profonda e giudiziosa.

Viola divento e l’aria mi manca
se non ti vedo per più di una giornata.
Tu hai cura di me, anche se sei stanca.
Oh povero me, se non ti avessi incontrata!

E quando poi quell’arco scompare
ed il sole questa terra illumina,
di luce bianca tu mi stordisci
e, felice, questo cuore gioisce.