LA PASQUA ANTICIPATA

Quistë è nu fattë succiessë avveramentë
ndo nu paesë ca së chiamë Castelgrandë:
l’arcipreutë avìa cuntà quanta dumenëchë
mancavënë pë Pasqua,
pigliaië settë favë , ndo lu purtusë l’accuvaië
e tuttë li sabbëtë na fava luvaië.
Ma lu ciuccë sëntìë l’addorë,
pigliaië na favë e së la mangiaië.
Accussì ndo stu paesë succërìë
ca na summana primë faciennë rë Parmë in allegrìë
e pigliannë Pasquë la summana appriessë.
N’ommenë rë Castelgrandë ca scënnìë a Murë spissë
vërië ca ancorë fraŝchìavënë ndo stu paisë.
Turnaië ndo l’arcipreutë e li cuntaië lu fattë stranë,
l’arcipreutë facìë sunà tuttë rë campanë
e ndo la prerëchë rëcië:<<Chi ha cucënatë scucënassë
ca a Murë fraŝchieiënë angorë>>.
Quacchërunë së arrabbiaië
e quacchërunatë se prësciaië
pëcchè putië fa Pasqua roië votë
e farsë roië bellë mangiatë!

LA PASQUA ANTICIPATA

Questo è un fatto successo veramente
in un paese che si chiama Castelgrande:
l’arciprete doveva contare quante domeniche
mancavano per Pasqua,
prese sette fave, in un buco le nascose
e ogni sabato una fava levava.
Ma l’asino sentì l’odore,
prese una fava e la mangiò.
Così in questo paese successe
che una settimana prima fecero le Palme in allegria
e fecero Pasqua la settimana dopo.
Un uomo di Castelgrande che scendeva a Muro spesso
vide che ancora agitavano le palme in questo paese.
Tornò dall’arciprete e gli raccontò il fatto strano,
l’arciprete fece suonare tutte le campane
e durante la predica disse: <<Chi ha cucinato smettesse
perchè a Muro agitano le palme ancora>>.
Qualcuno si arrabbiò
e qualcun altro se rallegrò
perché poteva festeggiare Pasqua due volte
e fare due belle mangiate!