IL BACIO DELLA BUONA NOTTE

Nu spécchië rë lòuna,
scioùmmë a punèndë,
na vérgula ‘ngìlë tòtta lucèndë;
màrë rë stèddë c’arròtënë attoùrnë
sciòcanë, zénnënë, aspèttanë u scioùrnë

Nu fèilë rë vìndë
r’assàië lundànë,
ra la rëstòccia ca àrdë ‘nd’u chiànë,
porta n’addùrë rë pàglia abbroùšcàta:
s’àuza la quàglia sturdòuta e scunzàta.

Nu fèilë rë vìndë:
trìma la frònna,
la màmma nàzzëca, u criatòurë sònna;
ra la fënèstra së sèndë u suspèirë
rë la palòmma ca cùva ‘nd’ u nèirë.

Nu fèilë rë vìndë,
ca m’accarèzza
la fàccia e la fròndë cu tënerèzza,
nu froùšscë suttèilë vùcë parèia:
“rëcèimë ‘nzèmëlë l’Avemmarèia”.

Na stèdda lucènda
corr’ énd’u cìlë
na stréšcia, na šscèia cumë a nu vìlë
ra la fënèstra s’‘nféila e tràsë,
pë bunanòttë më ràië nu vàsë.

IL BACIO DELLA BUONA NOTTE

Uno spicchio di luna
gobba a ponente,
una virgola in cielo tutta lucente;
mare di stelle che ruotano intorno
giocano, fanno l’occhiolino, aspettano il giorno

Un soffio di vento
da tanto lontano,
dalla stoppia che brucia nel piano,
porta un profumo di paglia bruciata:
vola via la quaglia disturbata.

Un soffio di vento:
trema la fronda,
la mamma culla, il bimbo sogna;
dalla finestra si sente il sospiro
della colomba che cova nel nido.

Un soffio di vento,
che mi accarezza
il viso e la fronte con tenerezza,
un fruscio sottile voce sembrava:
“diciamo insieme l’Ave Maria”.

Una stella lucente
corre nel cielo
una striscia, una scia simile a velo
dalla finestra penetra ed entra
per darmi il bacio della buona notte.

OMBRE

Vàiënë mòurë mòurë
‘nda la nòttë scòura,
na còppëla, nu giubbòttë, nu cauzùnë,
ucchië biànghë.
Ombrë senza fàccia.
Chi sò o che ssò
tu non rë ssàië,
ngë né so’ tànda eppòurë
toù non rë véirë maië;
toùttë talecquàlë:
àcënë rë cafè sùpa u tavëlèinë,
poùgnë rë favoùddë ‘nda u pulvèinë.
Ombrë senza nùmë,
ombrë senza ombra sòtta nu lambiùnë,
ombrë ca prèhënë
chi ‘ndrìtë, chi ‘nnàndë
‘nda na pruggessiùnë
senza sàndë.

OMBRE

Vanno strisciando lungo i muri,
nella notte oscura ,
un berretto, un giubotto, un pantalone,
occhi bianchi.
Ombre senza volto.
Chi sono o cosa sono
tu non lo sai,
ce ne sono tante eppure
tu non le vedi mai;
tutte uguali:
chicchi di caffè sul tavolino,
un pugno di favette nel semenzaio.
Ombre senza nome,
ombre senza ombra sotto un lampione,
ombre che pregano,
chi dietro chi avanti
in una processione
senza santi.

SE

Së rë nnoùvëlë ‘ngìlë
rëvèndënë fëhòurë,
së quànnë càla u sùlë
u pìnzë ‘nda na còuna,
së vù cundà rë stèddë
e parlë cu la lòuna,
allùra stài uardànnë
cu l’ùcchië rë criatòurë.

Së quànnë mìna vìndë
toù sìndë na canzùnë,
s’u làmbë taglia u cìlë
e toù të fàië la crùcë,
s’u trùnë ròmbë l’aria
e u péglië pë na vùcë,
allùra të fai zìcchë
senza na raggiùnë.

S’u vìrsë rë la pèica
të pàrë mëludèia,
së iè malëngunèia
nu càndë rë caggiùla,
s’aspìttë ca ra u nèire
n’aucìddë së n’abbùla,
allùra, stànnë cèrtë,
pùië scrèivë na puisèia.

SE

Se le nuvole in cielo
si trasformano in figure,
se quando tramonta il sole
lo immagini nella culla,
se vuoi contare le stelle
e parli con la luna,
allora stai guardando
con occhi di bambino.

Se quando soffia il vento
tu ascolti una canzone,
se il lampo taglia il cielo
e fai il segno della croce,
se il tuono rompe l’aria
e tu lo avverti come voce,
allora ti fai piccino
senza una ragione.

Se il verso della gazza
ti sembra melodia,
se è malinconia
un canto di gabbia,
se aspetti che dal nido
un uccello voli via,
allora, stanne certo,
puoi scrivere una poesia.