NG’ERA ‘NNA VOTA…

“… Ng’era ‘nna vota ‘nu mònacu ri votu…”
accumminzàvat’accussì chillu cundu ri nonònna,
quannu jèramu zorièlli a Cammarota,
pi’ bbìri, abbòscica, si ngi vinìat’u sbòitu sònnu!

E nnuj’àuti, guagliuni, cu’ ccert’occhi spalangàti,
assittàti tutt’ attùrnu a ‘na vrascèra,
cu’ làmbi e tròni e certi pirramàti…
scarfànnungi ‘nd’a vràscia ra li pèra!

“… Ng’era ‘nna vòta…” – e nnùi ausulijànnu… –
E si firmàvati nonònna mez’appapagliàta.
E ‘nu trònu, ca ‘u sengu angòra mó pi’ ttànnu,
ngi facèttiti ‘ndandà, peu ri ‘na scuppittàta!

“Chi ppòzza culà!ri… -“Ng’erati ‘na vòta…” –
‘ndrimèndi c’arrivutàvati ‘a vràscia cu’ ‘na paletta.
E nnùi, assittàti attùrnu e facènnu ‘na rota,
appizzàvamu ll’aurìcchji cum’a ‘na viletta!

Tutti cittu, aspittànnu chillu cundarèllu.
“Nonò… e cchì ffacèttiti pó, chillu monacu?”
E crirìamu ca ‘nd’u curduni ri chillu monachèllu,
pènzica, ngi’avìanu fattu càcchi rrònacu!

Però, pi’ nonònna, chillu mònacu era ttróppu pisàndi!
E ccapuzzijàvati primu ri nui, ravèru abbaccàta!
Pi’ mmèz’a via, ‘a lavìna currìati ra ll’avàndi,
pi’ cchilla scìsa senza ‘ndùppi, scatinàta!

E nu’ nni putèttimu sapì mai ‘a fìni, ravèru!
E mmàngu chi facèttiti pó, chillu monacu ri votu!
Firnìati ll’ògliu e si stutàvati `u cannilèru.
E cchillu mònacu, pó? E cchí ti vogliu ríci?
Adda jèssi ra llòcu, pènzica, angòra asciòtu!

C’ERA UNA VOLTA…

“C’era una volta un monaco di voto…”
così incominciava quel racconto della nonna,
quando noi eravamo piccoli a Camerota,
per vedere, magari, se arrivava il benedetto sonno!

E noialtri, ragazzini, con certi occhi spalancati,
seduti tutti intorno ad un braciere,
con lampi, tuoni e certe diluviate…
riscaldandoci sulla brace fin dai piedi!

“C’era una volta…” ‘ e noialtri ascoltando…
E là si fermava la nonna, quasi addormentata.
E un tuono, che adesso lo sento come allora,
ci fecce spaventare, peggio di una schioppettata!

“Che possa liquefarsi!… C’era una volta…”
Al tempo stesso che rovistava la brace con la paletta.
E noi, seduti tutt’intorno e facendo una ruota,
attentamente, con le orecchie tese come una vedetta!

Tutti in silenzio, aspettando quel raccontino.
”Nonna … e cosa fece poi, quel monaco?”
E credevamo che nel cordone di quel monachello,
forse, gli avessero fatto qualche nodo!

Però per la nonna quel monaco pesava troppo!
E dormicchiava prima di noi, di sicuro spossata!
Nel mezzo della strada, l’acquazzone correva lì davanti,
Per quella discesa senza ostacoli, infuriata!

E non ne potemmo conoscere mai la fine, davvero!
E nemmeno cosa fece, poi, quel monaco di voto!
Finiva l’olio e si spegneva il candeliere.
E quel monaco, poi? Cosa vuoi che ti dica?
Starà girando per le vie, forse, ancora libero!

‘A GGIUVINDÙ CA SI NNI VÀTI!…

Ggiuvindù mmìa, piacìri mìu,
bbeni mìu persu, mó ti rìcu quasi addìu!
Ca nu’ ngi nn’è cchiù dd’una
e i’accussì curta pi’ sfirtuna,
tandu ra ìndu cumi ra fòra!
E tú nu’ ndi nn’avìssisi ra ji’ angòra!

E mmó ca ti nni stai jènnu,
cumi fai tu, scappànnu e fujènnu,
pròbbiu pi’ nu’ ngi turnà cchiù,
cumi ‘u sai fa sulamendi tu,
mó, quannu vogliu chiàngi nu’ mmi nni vèniti,
e cert’àti vòti chiàngu senza ri mmi nn’addunà!

LA GIOVENTU’ CHE SE NE VA!…

Gioventù mia, piacere mio,
Bene mio perso, adesso ti dico quasi addio!
Che non ce n’è più di una
e così breve per sfortuna,
tanto di dentro come di fuori!
E tu non dovresti andartene ancora!

E adesso che te ne stai andando
come fai tu, scappando e fuggendo,
proprio per non ritornare più,
come sai fare solamente tu,
adesso, quando voglio piangere, non me ne viene,
ed altre volte piango senza di accorgermene!

NONÒNNA!

Cu’ cchill’occhi ‘nd’all’umbra,
appannàti, trùvuli!…
Cu’ cchilli manu stìsi cumi
si bbularrìa pprigà!…

Accussì gghíjati,
camminannu ‘nd’u nìvuru!

Nu’ ng’èrati verdi, nì russu,
nì nisciùn’àtu culùri
‘nd’a chillu mùnnu sùa
rirìttu e senza vutàti!

Indu ri chilla vecchiarèlla zìca,
jànga e rilicàta, là si facètti ttànda
`a parola “NENDI!”…E llà rimanèttiti,
queta, tirrìbbuli, ’ndàtta!

Tand’anni tristi chilli ri Nonònna!…
Senza suli, senz’avucèlli e senza jhiùri!
Tand’anni!… ‘Na sula scangillàta ri tembu
‘nd’a cchilla vita sua!

LA MIA NONNA!

Con quegli occhi nell’ombra,
velati, torbidi!…
Con quelle mani distese
come se volesse pregare!…

Così andava…
camminando nel nero!

Non c’era verde, ne rosso,
ne nessun altro colore
in quel mondo suo
diritto e senza svolte!

Dentro di quella vecchierella piccolo,
Bianca e delicata, là si fece enorme
La parola “NIENTE!”… E là rimase,
quieta, terribile, intatta!

Tanti anni tristi quelli della mia Nonna!…
Senza sole, senza uccelli e senza fiori!
Tanti anni!… Una sola cassata di tempo
In quella vita sua!