A TERRA MIA

Cu nu sguardë a corë apièrtë scrutë stë culurë,
i culurë i sta terrë, fattë dë santë e pëccaturë,
gentë consapevolë dë dëfendë i tradizionë
gentë chë ha iettatë u sanghë contrë a ribbellionë,
a ribbellionë fattë da i brigandë
che a causë d’i protestë n’ha tuccatë a tuttë quandë.
Ma non pensamë sulë a i storië bruttë, fattë dë protestë e dë guerrë,
C su purë cuntë bellë da dicë i sta terrë,
na terrë fattë d’ospëtalëtà e voglia d’allëgria
gentë ca jè fëlicë i sta terrë china i poesia
i sta voglia i sta nziemë e fa festë in cumpagnia
ch’a voglia i dicë a gentë: “VËNITË A VEDÈ A TERRË MIA”.

LA TERRA MIA

Con uno sguardo a cuore aperto scruto questi colori,
i colori di questa terra, fatti di santi e peccatori,
gente consapevole di difendere le tradizioni
gente che ha buttato il sangue contro la ribellione,
la ribellione fatta dai briganti
che a causa delle proteste ci ha toccato a tutti quanti.
Ma non pensiamo solo alle storie brutte, fatte di proteste e di guerre,
Ci sono pure cose belle da dire di questa terra,
una terra fatta di ospitalità e voglia di allegria
gente che è felice di questa terra piena di poesia
di questa voglia di stare insieme e fare festa in compagnia
con chi ha voglia di dire a tutti: “VENITE A VEDERE LA TERRA MIA”.