È NÒR’MÈ MÌ

Téngh’ na nór bèll’èssè,
a téngh’ cóm’é na rós ‘ndù bucchér.
Jè éduchèt, crésc’ ‘bbón i cit’l’
e té a chès pulit com’é nu spécchj.
Mè, mè… té nu brutt’ d’fètt’,
e ch’ sèrrè mè? Mò vu spiégh’.
Quand’ vé a chèsè mì e dic:
“Vu sèpé figghj’t’ chè fatt’?”
Jè cóm’ s’ m’ déss’ na curt’llèt’ ‘mbètt’,
p’cché jè s’cur cóm’ é a mòrt’
chè figghj’m’ né fatt’ na cósè ‘bbón.
Mè s’ vé a chès e dic:
“Vu sèpé chè fatt’ mio marito?”
Ècch’ chè jè s’cur chè stu gir
figghj’m è fatt’ na cósè bón.
Mò dich’ j: “Cóm’ jè chè tu,
cara nuora mia, s’ mèrit’t’
fè na cósè mèlèmènt’ jè figghj’m
e s’ fè na cósè bón jè mèrit’t’?”
N’ jè chè m’ vuliss’ dic chèccós
chè j èncór n’ chèpisc’?

A MIA NUORA

Ho una nuora molto bella,
la curo come una rosa nel bicchiere.
È educata, cresce bene i bimbi
ed ha la casa molto pulita.
Ma, ma… ha un brutto difetto,
e che sarà mai? Ora ve lo spiego.
Quando viene a casa mia e dice:
“Vuoi sapere cosa ha fatto tuo figlio?”
È come se mi desse una coltellata al petto,
perché è sicuro come la morte
che mio figlio non ha fatto una cosa buona.
Ma se viene a casa e dice:
“Vuoi sapere cosa ha fatto mio marito?”
Ecco che questa volta sicuramente
mio figlio ha fatto una cosa buona.
Ora dico io: “Come è che tu,
cara nuora mia, se tuo marito
fa una cosa cattiva è mio figlio
e se fa una cosa buona è tuo marito?”
Non è che mi vorresti dire qualcosa
che io non ho ancora capito?

LUNTÉN, LUNTÉN

Quand jév pccnénn e m’ dulév a tripp
a nonnè mj m’ dcév: “annè què… mo c’ pènz j”.
Pgghjèv nu piatt, na tazz ch l’olj e na forbc.
Mttév nu poch d’acqu ndu piatt, mttév a forbc èpèrt,
c fècév u ségn da Croc e dcév i ltènj p tré vot
e… è mé m’ pèssèv tutt cos!
Quand jév cchiù grussléll e tnév chèccos chè n sèpév manch j
a pgghiév in gir a nonninè mi,
mè éss m’ dcév: “Ann è què… mò c’ pènz j!”
Mò so nonn pur j,
téngh nu npot bèll com u sol,
mè stè luntén èssè.
Iér figghjm mè téléfonèt: “Ma, u citl chiagn senz’è nu pcché.”
“E ch pozz fè j dè què?
Po’ m’ so rcurdèt da nonnè mi: “Nn’ t’ préoccupè… mò c’ pènz j!”
Hèi pgghjèt nu piatt, l’acqu, a forbc èpèrt,
m’hèi fatt u ségn da Croc e hèi ditt i ltèni…
Mò, nu sacc s’ so stèt i ltèni ch’hann funziunèt,
mè cèrt jè, chè u citl c’ jè èccujètèt.

LONTANO, LONTANO

Quando ero piccola e mi faceva male la pancia
mia nonna mi diceva: “Vieni qua, ora ci penso io”.
Prendeva un piatto, una tazza con l’olio e una forbice,
metteva un poco d’acqua nel piatto, metteva la forbice aperta,
si faceva il segno di Croce e recitava le preghiere per tre volte,
e… mi passava tutto.
Quando ero più grande e avevo qualcosa che non riuscivo a capire,
prendevo in giro la mia nonnina,
ma lei mi diceva: “Vieni qua, ora ci penso io!”
Ora sono nonna anch’ io,
ho un nipote bello come il sole,
ma è molto lontano.
Ieri mia figlia mi ha telefonato: “Mamma, il bimbo piange senza un perché.”
“E che posso fare io da qui?”
Poi mi sono ricordata di mia nonna: “Non ti preoccupare, ora ci penso io!”
Ho preso un piatto, ho messo l’acqua, la forbice aperta,
ho fatto il segno di Croce ed ho recitato le preghiere.
Ora non so se sono state le preghiere che hanno funzionato,
ma certo è che il bimbo si è calmato!

U’ SC’CANT’

Quand’ mén tu spitt’
èdè fè i cunt’
cu pr’sènt’
e t’ scurd’
u pèssèt e u futur.
Èrriv’ iss “u sc’cant”
e d’ na chèmm’nèt
t’ lév l’incant’.
Pó pass’ quéll’ u mumènt
e p’ jurn e jurn
t’ rumèn n’èbbètt’mènt’
chè t’ buch’ u stòmm’ch’
comé na bómb’ ètòm’ch’.
Tutt’ p’ t’ r’curdè
chè trè u prim’ è u dòp’
c’ stè u mò
e a vit pó chègnè
dint’è nu mumènt.

LO SPAVENTO

Quando meno te lo aspetti
devi fare i conti
con il presente
e dimentichi
il passato ed il futuro.
Arriva lui “lo spavento”
e di una bella passeggiata
ti toglie l’incanto.
Poi passa quel momento
e per giorni e giorni
ti rimane un abbattimento
che ti buca lo stomaco
come una bomba atomica.
Tutto per ricordarti
che tra il prima ed il dopo
c’è l’adesso
e la vita può cambiare
in un momento.