NU MARITU PREGA

Signoru! Tu ca sta ‘ncielu ma acchè puntu nun lu sacci,
senti chesta prighiera cu tu fa stu poracci:

cagna la ciocca a moglima pu piatà,
sinnò agli manicomi lestu mu mannarà.

Tu, pu salvacci a tutti, tu si fattu mettu ‘ncroci,
mo nu ‘perdu la pacienzia, si parlennu azzu la voci

fa ca moglima mu ssu luvassu attornu,
iè tu lu giuru, vengu alla chiesia ogni giornu.

Quandu mu la so tòta, era bella bbona i brava,
mo più passa gli tempu, su fa brutta i ietta puru la uava;

è lunatica i cattiva, sta sempru a rucrumà,
mo è parecchi tempu cu la stongu a suppurtà.

Tu, ca po fa tuttu, da cima finu a funnu,
fa cu ssu n’iessu, magaru agl’atru munnu.

Tantu ca si sta a casuma, fa sempre du nnà manera
Signò! Fammula sta grazzia, araccoglitella massera!!

UN MARITO PREGA

Signore! Tu che stai in cielo, ma a quale punto non lo so,
ascolta questa preghiera che ti fa questo poveretto:

cambia la testa a mia moglie per pietà,
senno al manicomio presto mi manderà.

Tu per salvarci a tutti, ti sei fatto mettere in croce,
ora non perdere la pazienza, se parlando alzo la voce.

Fai che mia moglie mi si togliesse di torno,
io te lo giuro, vengo alla chiesa ogni giorno.

Quando l’ho sposata era bella, bona e brava
ora più passa il tempo, si fa brutta e getta pure la bava;

è lunatica e cattiva, sta sempre a brontolare
ora è tanto tempo che la stò a sopportare.

Tu, che puoi fare tutto, dalla cima fino al fondo,
fa che se ne andasse, magari all’altro mondo.

Tanto che se sta a casa, fa sempre ad una maniera,
Signore! Fammela questa grazia falla morire questa sera.

JE’ SO PITTORU

Jè facci gli pittoru, gli facci allegramentu,
mu piaci biancà du coru lu casi dulla gentu.

Jè mettu puru la carta, i facci lu rasaturu,
ma quandu so funitu, nu mu paga mai niciunu.

Nu giurnu na signora, mu chiama i jè straccoru,
mu dici: ma veramentu tu fa gli pittoru?

Ci dicu: signò senti, tu mittimu alla prova,
ca chessa casa, tu la facci ruunì nova.

Mu guarda fissu ‘nfaccia, i po mu dici: uè addumanu,
mu cci straddà na botta, alla megli, pianu pianu.

Lu dumanu appresso

Mu portu gli punnegli i la scala a librettu,
ma sta signora bella su fa truà agli lettu.

Jè allora rufacci aretu, i chiedu gli permessu,
ma chella mu rupetu: ientra nun fa gli fessu.

Ientru pianu pianu, guardennu pu prumura,
ma iessa mu rufà: paru ca te paura!

Si è veru ca si pittoru, jè tu mettu mò alla prova,
abbiancumu sta casa, rufalla unì nova.

Ci dicu: si signora, cu n’aria d’accisigli
mò, pu biancà sa casa, m’attocca cagnà punnegli!!

IO SONO PITTORE

Io faccio il pittore lo faccio allegramente,
mi piace imbiancare con il cuore le case della gente.

Io metto pure la carta, e faccio le rasature
ma quando ho finito non mi paga mai nessuno.

Un giorno una signora, mi chiama e vado subito
essa mi dice: ma veramente tu fai il pittore?

Gli rispondo: signora senti, tu mettimi alla prova
che questa tu casa, la faccio ritornare nuova.

Mi guarda fisso sulla faccia, e poi mi dice:vieni domani,
mi ci dai subito una mano, alla meglio, piano piano.

La mattina dopo

mi porto il pennello e la scala a libretto,
ma questa signora bella si fa trovare a letto,

io allora torno indietro, e chiedo il permesso,
ma quella mi ripete: entra non fare il fesso,

io entro piano piano guardando con premura
ma essa mi rifà: pare che hai paura!

Se è vero che sei pittore, io ti metto ora alla prova,
imbiancami questa casa, e falla tornare nuova.

Ci dico: si signora con un’aria furba,
ora, per imbiancare la sua casa, devo cambiare pennello.