GLI PROGRÈSSÙU A FRÌNDÌNÙU

Iè mùu rùcòrdùu càa pùtèùu tùnèe sei/sett’anni
i padrìmùu la dùmenicàa mùu pùrtàùa a ùdè la partita agli càmpu spòrtìùu;
ièmmùu a piedìi accòmmùu a tutti gl’atrìi.

Sùmbraùa nàa prùcìssìonùu,
tutti ‘nfìla mànìmàìi alla via.

Tutti ‘nfìlàa, sia càa’ì càa a’rùunìì.

Mòo stàmùu a parlà dùu cingùàndànni fàa i ièe mùu sòo mùràùigliàtùu càa,
che mesùu fà a Romàa, forciàa a dùìi/tre chilomùtri
dagli càmpùu dugl’Olìmpìcùu,
ci stèùa ‘na màrea dù gente cù ièùa a udè la partita
tutti ‘nculùnnàti,
accòmmùu ci ièmmùu nù cingùandànni fà.

Ma certùu ca nù a Frìndìnùu simùu fattùu
tantùu progressùu!

Nùu, oìi, a udè lu partitùu agli campùu ci iàmùu
cùlla magghina!

C’arriùamùu finùu dùnanzi agli càncèglìi
i ci màngàa pòcùu affà gli biglietti pù’ndràa
da drèndù alla màgghina.

Chiglìi poraccìi a Roma ‘nmecìi ci tedùunàa
ì ancora a piedi i tutti ‘nprùcissiònùu!

Allocùu gli viggili serùinùu pùu fàa attraùerzàa
la gendùu appiedi, aieccùu dà nùù pùu facci scìi
dagli parcheggi dugli campùu cu la magghina,
accòommùu agli signùri!

Pùnzàtùu nù pòocu quàndàa via a fàttùu gli prògrèssùu
a Frìndìnùu!

Prò a mì mùu sària piaciùtùu dùppiùu
ì agli càmpùu a piedi!

IL PROGRESSO A FERENTINO

Io mi ricordo che potevo avere sei/sette anni
e mio padre la domenica mi portava a vedere
la partita al campo sportivo;
andavamo a piedi come tutti gli altri.

Sembrava una processione,
tutti in fila costeggiando la strada.

Tutti in fila, sia all’andata che al ritorno.

Stiamo parlando di cinquantanni fa
ed io mi sono meravigliato che,
qualche mese fa a Roma, forse a due/tre chilometri
dallo stadio Olimpico,
c’era una marea di gente che andava a vedere la partita
tutti incolonnati,
come ci andavamo noi cinquantanni fa.

Ma certo che a Ferentino abbiamo fatto
tanto progresso!

Noi, oggi, a vedere la partita al campo ci andiamo
con la macchina!

Ci arriviamo fino dinanzi ai cancelli
e poco ci manca a fare i biglietti d’entrata
direttamente dalla macchina!

Quei poveracci a Roma invece devono
andarci ancora a piedi e tutti in processione!

Lì i vigili servono per far attraversare
la gente a piedi, qui da noi per farci uscire
dal parcheggio del campo con la macchina,
come i signori!

Pensate un po’ quanta strada ha fatto il progresso
a Ferentino!

Però a me sarebbe piaciuto di più
andare al campo a piedi!